Rząd w Berlinie dopuszcza możliwość odsyłania uchodźców także do krajów trzecich. Procedurą tą zostaną objęci migrancji, których odesłanie do kraju pochodzenia nie jest możliwe ze względów humanitarnych.

Reader Interactions