Rząd kraju związkowego Dolna Austria chce, by ubiegający się o azyl mieli obowiązek przestrzegać kodeksu postępowania. „Z wdzięczności wobec Austrii”.

Reader Interactions